Group GP-2023-08 PepsiCo P-GBS Foundations – Intermediate Essentials for RBS Leaderboard

# Avatar Name Medals Gems
1 Jyoshna Pehmetcha 0 0
2 Olga Bondareva 0 0
3 Viktoriya Volkovinskaya 0 0
4 Vladimir Nazarov 0 0
5 Elena Kazartseva 0 0
6 Anna Maltseva 0 0
7 Mariya Shanina 0 0
8 Ekaterina Golovina 0 0
9 Viktoriya Shvyreva 0 0
10 Dmitry Gorbachev 0 0