Group GP-2023-08 PepsiCo P-GBS Foundations – Intermediate Essentials for RBS Leaderboard

# Avatar Name Medals Gems
1 Prathima 0 10
2 Jyoshna Pehmetcha 0 0
3 Olga Bondareva 0 0
4 Viktoriya Volkovinskaya 0 0
5 Vladimir Nazarov 0 0
6 Elena Kazartseva 0 0
7 Anna Maltseva 0 0
8 Mariya Shanina 0 0
9 Ekaterina Golovina 0 0
10 Viktoriya Shvyreva 0 0